Aktualitások

Áramszünet miatt december 7-én 12-13 óra között fennakadások várhatók az ügyintézésben -##- Nagykanizsán a 48. és 50. héten is lesz bio gyűjtés -##- Változások a szemétszállítási díj fizetésével kapcsolatban -##- Nagydarabos műanyag hulladék átvétele szünetel -##- Lakossági hulladékudvaraink 2023. 07. 01-től érvényes nyitvatartása és átvételi rendje jelentősen változott!

I.                            A COOKIE-KRÓL

 

1.       Cookie-k fogalma, célja

A www.nfv-pannonia.hu felhasználói érdeklődésének és weboldal különösen népszerű részeinek a figyelemmel kísérése és ezeknek az információknak a segítségével a weboldal javítása és még inkább felhasználóbarát kialakítása érdekében cookie-kat és a Google Analytics elemző eszközöket használunk.

 

A honlapra való belépést, kilépést és a böngészés folyamatát a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. cookie-k (magyarul: sütik) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-k személyes adatokat is tartalmazhatnak.

2.      Cookie-k fajtái

 

1.      Feltétlenül szükséges cookie-k, melyekre feltétlenül szükség van a weboldalak funkcióinak működéséhez.

2.      Funkció-cookie-k melyek megkönnyítik a weboldalak kezelését, és javítják funkcióikat. pl: nyelvi beállítások

3.      Teljesítmény-cookie-k, melyek rögzítik, hogy a felhasználó milyen módon használja weboldalt.

4.      Harmadik fél által létrehozott cookie-kat a közösségi hálózatok pl. a Facebook, Twitter és a Google+ helyezik el.

 

3.      Cookie-k törlése

A cookie-k törölhetőek, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, illetve a felhasználó maga is beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa, a honlap ebben az esetben is használható.

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

További tájékoztatók

AdWords: https://adssettings.google.com

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon még több információ érhető el.

 

II.                       ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név:  Viridis-Pannonia Nonprofit Kft

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.

Törvényes képviselő: Áfra Barnabás János ügyvezető

Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Horváthné Bedenek Réka gazdasági igazgató

2. Adatvédelmi tisztviselő:

-          Dr. Morvay Boldizsár ügyvéd (elérhetősége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

3. A kezelt adat meghatározása:

Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k )

4. Az adatkezelés célja:

A honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása /Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a) pontja/

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

Ez esetben a honlap kényelmi funkcióinak elérhetősége, használhatósága jelentősen csökken.

7. Az adattovábbítás:

A carbona.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi, az adatok a részére kerülnek az adatok továbbításra https://www.google.com/analytics/. A Google adatvédelmi elveiről itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

8. A személyes adat kezelésének időtartama:

Az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor.

9. Tájékoztatás az érintett általános jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

-     az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

-     kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

-     kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje

-     kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

o    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/

o    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

o    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

o    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

-     a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

-     ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

-      ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

- profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

11.Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

12. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 2.) Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Honlap: http://www.naih.hu

13. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő székhelyén érhető el, arról írásban postai úton, vagy az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen kérhető tájékoztatás.